Jaroslav Peregrin - major recent writings


to see more writings (including older ones) click here
my complete (well, more or less) bibliography is here
to display only writings in English click here
a RSS feed for adding to your RSS reader is here

BOOKS:

Co je nového v logice? [What is new in logic?], Nová Beseda, Praha, 2018 [in Czech]
Kniha populárním způsobem shrnuje některé pozoruhodné trendy v nedávném a současném vývoji logiky. Stav logiky nyní, na počátku jedenadvacátého století, je takový, že poté, co pro své účely zrekrutovala metody moderní matematiky, se logika rozvětvuje do čím dál větší šířky. Nejenom že vedle kalkulu klasické logiky, která byla dlouho považována za tu jedinou skutečně správnou, stále vznikají nové a nové alternativní kalkuly, ale alternativy se objevují k samotným dříve zdánlivě samozřejmým principům budování kalkulů. Logika navíc, poté co se vymezila oproti svým sousedům, jako je psychologie, lingvistika, či metafyzika, začíná s těmito sousedy opět obcovat a vytvářet plodné aliance. Nadále prohlubuje své propojení s matematikou, ale prohlubuje i kritickou reflexi toho, co jí matematika a matematické modely reálného usuzování skutečně přinášejí.

Filosofie logiky [Philosophy of Logic] [co-authored by Vlasáková, M.], Filosofia, Praha, 2017 [in Czech]
Kniha je soustavným pojednáním o problémech filosofie logiky a přístupech k jejich řešení; je ovšem napsána trochu jinak, než bývají knihy o filosofii logiky po světě obvykle psány. Na jedné straně se snaží ukazovat, že problémy, s nimiž logika a filosofie logiky zápasí, často vznikly mnohem dříve než v době, kdy se objevila moderní logika; na druhé straně se ale snaží ukázat, že je tu specifický druh filosofických problémů týkajících se logiky, který skutečně vznikl až se vznikem moderní logiky a kterému dosud není věnována patřičná pozornost. Kromě tradičních témat (například problematika logických paradoxů, vymezení logické formy, logické zachycení „obecnin“ aj.) se tudíž práce zabývá i ryze novodobými problémy logiky (spojenými například s axiomatizací logických kalkulů a vytvářením jejich množinových modelů, s otázkou jejich úplnosti a neúplnosti, či s bující pluralitou logických systémů). Kniha je psána tak, aby byla srozumitelná nejenom úzkému okruhu odborníků; je tedy vhodná pro studenty různých oborů, kteří přicházejí s logikou do styku, i pro zájemce o logiku z řad široké odborné veřejnosti.

Reflective equilibrium and the Principles of Logical Analysis: Understanding the Laws of Logic [co-authored by Svoboda, V.], Routledge, New York, 2017
This book offers a comprehensive account of logic that addresses fundamental issues concerning the nature and foundations of the discipline. The authors claim that these foundations can not only be established without the need for strong metaphysical assumptions, but also without hypostasizing logical forms as specific entities. They present a systematic argument that the primary subject matter of logic is our linguistic interaction rather than our private reasoning, and it is thus misleading to see logic as revealing “the laws of thought”. In this sense, fundamental logical laws are implicit to our "language games" and are thus more similar to social norms than to the laws of nature. Peregrin and Svoboda also show that logical theories, despite the fact that they rely on rules implicit to our actual linguistic practice, firm up these rules and make them explicit. By carefully scrutinizing the project of logical analysis, the authors demonstrate that logical rules can be best seen as products of the so called reflective equilibrium. They suggest that we can profit from viewing languages as “inferential landscapes” and logicians as “geographers” who map them and try to pave safe routes through them. This book is an essential resource for scholars and researchers engaged with the foundations of logical theories and the philosophy of language.

Inferentialism: why rules matter, Palgrave, Basingstoke, 2014
The term "inferentialism", coined by Robert Brandom, has become a trademark of a certain position in the philosophy of language which claims that meanings identify with inferential roles - a radical departure from more traditional semantic approaches. Independently of this, the term is now cropping up in logic, in connection with positions prioritizing proof-theory over model theory and approaching meaning in logical, especially proof-theoretical terms. The book brings these two strands together: it reviews and critically assesses the foundations of Brandomian inferentialism, it proposes upgrades, and it clarifies its relationship to inferentialism in logic. Emphasis is laid on clearly articulating the general assumptions on which inferentialism rests, thus elucidating its foundations, followed by discussing the consequences of this standpoint, and then dealing with the most intensive objections raised against the standpoint.

Jak jsme zkonstruovali svou vlastní mysl [How we have constructed our own mind], Dokořán, Praha, 2014 [in Czech]
Současné názory na povahu lidské mysli, jak nám je zprostředkovává kognitivní věda či filosofie mysli, oscilují mezi dvěma extrémními polohami: jednou z nich je názor, že mysl je prostě činnost mozku; druhý je pak názor, že mysl jakožto prostor obsahující myšlenky, pocity ap. je spíše jenom jakýsi metaforický obraz, je to konstrukt, který je výsledkem nějakých našich "interpretačních praktik". Tyto názory se zdají navzájem vylučovat; a přitom každý z nich se zdá mít v něčem pravdu: zdá se být nepochybné, že mysl je nějak reálná a je věcí mozku; ale zdá se tomu být i tak, že to, že náš normální hovor o mysli se vztahuje k něčemu, co se nikde hmatatelně nevyskytuje. V této knize hájíme názor, že tyto dva pohledy jsou slučitelné; že tedy můžeme (a měli bychom) přijmout názor, že to, čemu říkáme mysl, jsme sice zkonstruovali, ale přesto je to navýsost reálná věc.

Člověk a pravidla [Man and rules], Dokořán, Praha, 2011 [in Czech]
Poté, co byla za víceméně jednotící rámec současných věd o živé přírodě přijata evoluční teorie a co si tato teorie čím dál častěji nachází cestu i do věd společenských, se před vědci otevírá problém prozkoumání toho, jakým způsobem se v rámci evoluce mohl objevit člověk, tvor s tolika rysy nepodobnými vlastnostem svých zvířecích bratranců. To, co je v současné době v tomto kontextu v centru pozornosti, je otázka evolučního vysvětlení vzniku spolupráce. Kniha poukazuje na fakt, že problém vzniku pravidel s problémem vzniku spolupráce úzce souvisí, pravidla však znamenají něco mnohem více než pouhou "instinktivní" spolupráci; že pravidla jsou tím, co umožnilo, že se spolupráce promítla do samotné naší podstaty a učinila z nás rozumné, hovořící a kulturní tvory. Ukazuje, že stejný druh normativity, který stojí v základě lidské společenskosti, stojí i v základě lidského jazyka a lidského rozumu – že tedy člověka můžeme bez velké nadsázky nazvat normativním tvorem.

Od jazyka k logice [From Language to Logic] [co-authored by V. Svoboda], Academia, Praha, 2009 [in Czech]
Kniha se snaží najít odpověď na otázku jaká je povaha logiky. Snaží se nalézt kořeny logiky v přirozeném jazyce a v reálné lidské argumentaci. Ukazuje nicméně, že cesta, která vede od běžného jazyka a argumentace k logickým symbolům a k umělým jazykům, s jakými pracuje moderní logika, není zdaleka přímočará. V knize jsou zároveň systematicky probrány jak základy tzv. klasické logiky, tak i hlavní verze jejích neklasických alternativ. Věnuje se i problémům logického modelování významů výrazů přirozeného jazyka, logickým paradoxům či otázce, kde jsou hranice možností uplatnění metod logického modelování.

Filozofie pro normální lidi [Philosophy for sane people], Dokořán, Praha, 2008 [in Czech]
Populární úvod do současné filosofie.

Kapitoly z analytické filosofie [Chapters from analytic philosophy], Filosofia, Praha, 2005 [in Czech]
Nový historický úvod do analytického filosofického myšlení, do kterého se promítlo zhruba deset let mé vědecké a pedagogické práce na tomto tématu.

Meaning and Structure, Aldershot, Ashgate, 2001
In this book (which is a reworked English version of my Czech 'Význam a struktura') I argue that recent and contemporary (post)analytic philosophy, as developed by Quine, Davidson, Sellars and Brandom, is largely structuralistic in the very sense in which structuralism was originally tabled by de Saussure. I reconstruct de Saussure's view of language, link it to modern formal logic and mathematics and reveal close analogies between its constitutive principles and the principles informing the holistic and neopragmatistic view of language put forward by Quine & comp. I also indicate that this view of language is not incompatible with formal approaches to semantics.


PAPERS:

Inscrutability of reference and Quine's structuralism, F. Janssen-Lauret (ed.): Quine: Structure and Ontology, Oxford University Press, Oxford, to appear

Intensionality in Mathematics, M. Piazza and G. Pulcini (eds.): Truth, Existence and Explanation, Springer, Cham, to appear

Carnap's Inferentialism, Schuster, R. (ed.): Vienna Circle in Czechoslovakia, Springer, Dordrecht, to appear

Is inferentialism circular?, Analysis 78, 2018, 450-454

Davidson and Sellars on "two images", Philosophia 46, 2018, 183-192

Inferentialism: where do we go from here, O. Beran, V. Kolman & L. Koreň (eds.): From rules to meanings: New essays on inferentialism, Routledge, New York, 2018, 249-260

Podíl TIL na "posvětovění" české filosofické logiky, Filosofický časopis 64, 2016, 831-848

What is (modern) logic taken to be about and what it is about , ORGANON F 23, 2016, 142-161

Should one be left or right Sellarsian?, Metaphilosophy 47, 2016, 251–263

Social normativism, M. Risjord (ed.): Normativity and Naturalism in the Social Sciences, Routledge, London, 2016, 60-77

Logical formalization and the formation of logic(s) [co-authored by Svoboda, V.], Logique & Analyse 233, 2016, 55-80

Logic reduced to bare (proof-theoretical) bones, Journal of Logic, Language and Information 24, 2015, 193-209

Rules as the Impetus of Cultural Evolution, Topoi 33, 2014, 531–545

Současné vědecké poznatky o vnímání: voda na mlýn pragmatismu [Current scientific results regarding perception: grist to the mill of philosophical pragmatism], Teorie vědy 35, 2013, 431-442 [in Czech]

Criteria for logical formalization [co-authored by V. Svoboda], Synthese 190, 2013, 2897-2924

Inferentialism and Normativity, M. Beaney (ed.): Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 2013, 1082-1097

There is no such thing as predication, Conceptus 40/2011, 2013, 29-51

Semantics without meaning?, R. Schantz (ed.): Prospects of Meaning, de Gruyter, Berlin, 2012, 479-502

Člověk jako normativní tvor [Man as a normative creature], Teorie vědy 34, 2012 [in Czech]

Filosofická logika? [Philosophical logic?], Filosofický časopis 60, 2012, 343-360 [in Czech]

Spory o realismus, Hegel a jazyk(y) matematiky [Disputes about realism, Hegel and the language(s) of mathematics], ORGANON F 19, 2012, 66-83 [in Czech]

Inferentialism and the Normativity of Meaning, Philosophia 40, 2012, 75-97

The Normative Dimension of Discourse, K. Allan and K. Jasczolt (eds.): Cambridge Handbook of Pragmatics, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 209-225

Creatures of norms as uncanny niche constructors, T. Hříbek and J. Hvorecký (eds.): Knowledge, Value, Evolution, College Publications, London, 2011, 189-198

Logic as based on incompatibility, M. Peliš and V. Punčochář (eds.): The Logica Yearbook 2010, College Publications, London, 2011, 158-167

Many-valued logic vs. many-valued semantics, unpublished, 2010

Logic and Natural Selection, Logica Universalis 4, 2010, 207-223

Inferentialism and communication: language and the code table problem, X. Arrazola and M. Ponte (eds.): LogKCA-10: Proceedings of the Second ILCLI International Workshop on Logic and Philosophy of Knowledge, Communication and Action, The University of the Basque Country Press, San Sebastian, 2010, 103-116

Brandom's Incompatibility Semantics, Philosophical Topics 36, 2010, 99-122

The Enigma of Rules, International Journal of Philosophical Studies 18, 2010, 377-394

The Myth of Semantic Structure, P. Stalmaszczyk (ed.): Philosophy of Language and Linguistics, vol. I: The Formal Turn, Ontos, Frankfurt, 2010, 183-197

Language, the world and the nature of philosophy, R. E. Auxier and L. E. Hahn (eds.): The Philosophy of Richard Rorty, La Salle (Ill.), Open Court, 2010, 225-245

Two Concepts of Validity and Completeness, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica (Miscellanea Logica) '07, 2010, 23-39

Inferentializing Semantics, Journal of Philosophical Logic 39, 2010, 255-274

Inferentialism and Compositionality of Meaning, International Review of Pragmatics 1, 2009, 154-181

Myšlení a pravidla [Thought and Rules], J. Zelenka & K. Mls: KOGNICE 2008 (sborník konference), Hradec Králové, 2008, 37-49 [in Czech]
přetištěno v D. Krámský (ed.): Kognitivní věda dnes a zítra, Bor, Liberec, 2009, 57-67

Inferentialist Approach to Semantics, Philosophy Compass 3, 2008, 1208-1223

What is *the* logic of inference?, Studia Logica 88, 2008, 263-294

Deflationism and Inferentialism, talk at the Pecs conference on Paul Horwich, unpublished, 2007

Consequence and Inference, Kolman, V. (ed.): Miscellanea Logica: Truth and Proof, FF UK, Prague, 2006, 1-18

Fregův obrat k jazyku [Frege's linguistic turn], M. Nitzsche, P. Sousedík & M. Šimsa (eds.): Schisma filosofie 20. století, Filosofia, Praha, 2006, 29-42 [in Czech]

Developing Sellars' semantic legacy: meaning as a role, P. Wolf and M. N. Lance (ed.): The Self-Correcting Enterprise, Rodopi, Amsterdam, 2006, 257-274

Meaning as an inferential role, Erkenntnis 64, 2006, 1-36

Brandom and Davidson: what do we need to account for thinking and agency, Philosophica 75, 2006, 43-59

Is compositionality an empirical matter?, M. Werning, E. Machery & G. Schurz (eds.): The Compositionality of Meaning and Content, Ontos, Frankfurt, 2005, 135-150

The Nature of Meaning: Brandom vs. Chomsky, Pragmatics and Cognition 13, 2005, 39-57
the whole volume reprinted as P. Stekeler-Weithofer (ed.): The Pragmatics of Making it Explicit, Benjamins, Amsterdam, 2008

Pragmatismus und Semantik, Fuhrmann, A. and Olsson E. J. (eds.): Pragmatisch denken, Ontos, Frankfurt a M., 2004, 89-108
[in German]


WORK IN PROGRESS:

Normative mindshaping and the normative niche

Logic as a (natural) science

What is the role of logic in epistemology?