Jaroslav Peregrin - publikace


pouze výzmané texty jsou zde
moje úplná [no, víceméně] bibliografie je zde
RSS feed pro přídání do vašeho RSS readeru je zde

KNIHY:

Philosophy of logical systems, Routledge, New York, vyjde
This book addresses the hasty development of modern logic, especially its introducing and embracing various kinds of artificial languages and moving from the study of natural languages to that of artificial ones. This shift seemed extremely helpful and managed to elevate logic to a new level of rigor and clarity. However, the change that logic underwent in this way was in no way insignificant, and it is also far from an insignificant matter to determine to what extent the "new logic" only engaged new and more powerful instruments to answer the questions posed by the "old" one, and to what extent it replaced these questions with new ones. Hence, this movement has generated brand new kinds of philosophical problems that have still not been dealt with systematically. Philosophy of Logical Systems addresses these new kinds of philosophical problems that are intertwined with the development of modern logic. Jaroslav Peregrin analyzes the rationale behind the introduction of the artificial languages of logic; classifies the various tools which were adopted to build such languages; gives an overview of the various kinds of languages introduced in the course of modern logic and the motifs of their employment; discusses what can actually be achieved by relocating the problems of logic from natural language into them; and reaches certain conclusions with respect to the possibilities and limitations of this "formal turn" of logic.

Co je nového v logice?, Nová Beseda, Praha, 2018
Kniha populárním způsobem shrnuje některé pozoruhodné trendy v nedávném a současném vývoji logiky. Stav logiky nyní, na počátku jedenadvacátého století, je takový, že poté, co pro své účely zrekrutovala metody moderní matematiky, se logika rozvětvuje do čím dál větší šířky. Nejenom že vedle kalkulu klasické logiky, která byla dlouho považována za tu jedinou skutečně správnou, stále vznikají nové a nové alternativní kalkuly, ale alternativy se objevují k samotným dříve zdánlivě samozřejmým principům budování kalkulů. Logika navíc, poté co se vymezila oproti svým sousedům, jako je psychologie, lingvistika, či metafyzika, začíná s těmito sousedy opět obcovat a vytvářet plodné aliance. Nadále prohlubuje své propojení s matematikou, ale prohlubuje i kritickou reflexi toho, co jí matematika a matematické modely reálného usuzování skutečně přinášejí.

Filosofie logiky [spoluautor Vlasáková, M.], Filosofia, Praha, 2017
Kniha je soustavným pojednáním o problémech filosofie logiky a přístupech k jejich řešení; je ovšem napsána trochu jinak, než bývají knihy o filosofii logiky po světě obvykle psány. Na jedné straně se snaží ukazovat, že problémy, s nimiž logika a filosofie logiky zápasí, často vznikly mnohem dříve než v době, kdy se objevila moderní logika; na druhé straně se ale snaží ukázat, že je tu specifický druh filosofických problémů týkajících se logiky, který skutečně vznikl až se vznikem moderní logiky a kterému dosud není věnována patřičná pozornost. Kromě tradičních témat (například problematika logických paradoxů, vymezení logické formy, logické zachycení „obecnin“ aj.) se tudíž práce zabývá i ryze novodobými problémy logiky (spojenými například s axiomatizací logických kalkulů a vytvářením jejich množinových modelů, s otázkou jejich úplnosti a neúplnosti, či s bující pluralitou logických systémů). Kniha je psána tak, aby byla srozumitelná nejenom úzkému okruhu odborníků; je tedy vhodná pro studenty různých oborů, kteří přicházejí s logikou do styku, i pro zájemce o logiku z řad široké odborné veřejnosti.

Reflective equilibrium and the Principles of Logical Analysis: Understanding the Laws of Logic [spoluautor Svoboda, V.], Routledge, New York, 2017
This book offers a comprehensive account of logic that addresses fundamental issues concerning the nature and foundations of the discipline. The authors claim that these foundations can not only be established without the need for strong metaphysical assumptions, but also without hypostasizing logical forms as specific entities. They present a systematic argument that the primary subject matter of logic is our linguistic interaction rather than our private reasoning, and it is thus misleading to see logic as revealing “the laws of thought”. In this sense, fundamental logical laws are implicit to our "language games" and are thus more similar to social norms than to the laws of nature. Peregrin and Svoboda also show that logical theories, despite the fact that they rely on rules implicit to our actual linguistic practice, firm up these rules and make them explicit. By carefully scrutinizing the project of logical analysis, the authors demonstrate that logical rules can be best seen as products of the so called reflective equilibrium. They suggest that we can profit from viewing languages as “inferential landscapes” and logicians as “geographers” who map them and try to pave safe routes through them. This book is an essential resource for scholars and researchers engaged with the foundations of logical theories and the philosophy of language.

Inferentialism: why rules matter, Palgrave, Basingstoke, 2014
The term "inferentialism", coined by Robert Brandom, has become a trademark of a certain position in the philosophy of language which claims that meanings identify with inferential roles - a radical departure from more traditional semantic approaches. Independently of this, the term is now cropping up in logic, in connection with positions prioritizing proof-theory over model theory and approaching meaning in logical, especially proof-theoretical terms. The book brings these two strands together: it reviews and critically assesses the foundations of Brandomian inferentialism, it proposes upgrades, and it clarifies its relationship to inferentialism in logic. Emphasis is laid on clearly articulating the general assumptions on which inferentialism rests, thus elucidating its foundations, followed by discussing the consequences of this standpoint, and then dealing with the most intensive objections raised against the standpoint.

Jak jsme zkonstruovali svou vlastní mysl, Dokořán, Praha, 2014
Současné názory na povahu lidské mysli, jak nám je zprostředkovává kognitivní věda či filosofie mysli, oscilují mezi dvěma extrémními polohami: jednou z nich je názor, že mysl je prostě činnost mozku; druhý je pak názor, že mysl jakožto prostor obsahující myšlenky, pocity ap. je spíše jenom jakýsi metaforický obraz, je to konstrukt, který je výsledkem nějakých našich "interpretačních praktik". Tyto názory se zdají navzájem vylučovat; a přitom každý z nich se zdá mít v něčem pravdu: zdá se být nepochybné, že mysl je nějak reálná a je věcí mozku; ale zdá se tomu být i tak, že to, že náš normální hovor o mysli se vztahuje k něčemu, co se nikde hmatatelně nevyskytuje. V této knize hájíme názor, že tyto dva pohledy jsou slučitelné; že tedy můžeme (a měli bychom) přijmout názor, že to, čemu říkáme mysl, jsme sice zkonstruovali, ale přesto je to navýsost reálná věc.

Člověk a pravidla, Dokořán, Praha, 2011
Poté, co byla za víceméně jednotící rámec současných věd o živé přírodě přijata evoluční teorie a co si tato teorie čím dál častěji nachází cestu i do věd společenských, se před vědci otevírá problém prozkoumání toho, jakým způsobem se v rámci evoluce mohl objevit člověk, tvor s tolika rysy nepodobnými vlastnostem svých zvířecích bratranců. To, co je v současné době v tomto kontextu v centru pozornosti, je otázka evolučního vysvětlení vzniku spolupráce. Kniha poukazuje na fakt, že problém vzniku pravidel s problémem vzniku spolupráce úzce souvisí, pravidla však znamenají něco mnohem více než pouhou "instinktivní" spolupráci; že pravidla jsou tím, co umožnilo, že se spolupráce promítla do samotné naší podstaty a učinila z nás rozumné, hovořící a kulturní tvory. Ukazuje, že stejný druh normativity, který stojí v základě lidské společenskosti, stojí i v základě lidského jazyka a lidského rozumu – že tedy člověka můžeme bez velké nadsázky nazvat normativním tvorem.

Od jazyka k logice [spoluautor V. Svoboda], Academia, Praha, 2009
Kniha se snaží najít odpověď na otázku jaká je povaha logiky. Snaží se nalézt kořeny logiky v přirozeném jazyce a v reálné lidské argumentaci. Ukazuje nicméně, že cesta, která vede od běžného jazyka a argumentace k logickým symbolům a k umělým jazykům, s jakými pracuje moderní logika, není zdaleka přímočará. V knize jsou zároveň systematicky probrány jak základy tzv. klasické logiky, tak i hlavní verze jejích neklasických alternativ. Věnuje se i problémům logického modelování významů výrazů přirozeného jazyka, logickým paradoxům či otázce, kde jsou hranice možností uplatnění metod logického modelování.

Filozofie pro normální lidi, Dokořán, Praha, 2008
Populární úvod do současné filosofie.

Kapitoly z analytické filosofie, Filosofia, Praha, 2005
Nový historický úvod do analytického filosofického myšlení, do kterého se promítlo zhruba deset let mé vědecké a pedagogické práce na tomto tématu.

Logika a logiky, Praha, Academia, 2004
V této knize podávám přehled formálních systémů výrokových logik, probírám jejich vlastnosti a zabývám se i otázkou jejich smyslu a jejich aplikovatelnosti. Rozebírám zejména systémy intuicionistické logiky, vícehodnotových logik, relevančních logik a modálních logik, důraz kladu zejména na tzv. kripkovskou sémantiku, založenou na pojmu možného světa. Předkládám i jisté zobecnění pojmu výrokového počtu a jeho sémantiky.

Úvod do teoretické sémantiky, Karolinum (skripta FF UK), Praha, 2003
3., aktualizované vydání
Třetí verze učebního textu k mému kurzu teoretické (zejména formální) sémantiky. (První byla vydána v roce 1994 MU Brno, druhá v roce 1998 Karolinem.) Probírám v něm čtyři typy sémantických modelů: extenzionální, intenzionální, hyperintenzionální a dynamický.

Filosofie a jazyk, Praha, Triton, 2003
Soubor článků napsaných během předchozích zhruba deseti let a určených nejenom nejužšímu okruhu odborníků. Články se snaží filosoficky vyložit různé aspekty fenoménu jazyka a prostřednictvím toho osvětlit povahu některých tradičních filosofických problémů.

Meaning and Structure, Aldershot, Ashgate, 2001
In this book (which is a reworked English version of my Czech 'Význam a struktura') I argue that recent and contemporary (post)analytic philosophy, as developed by Quine, Davidson, Sellars and Brandom, is largely structuralistic in the very sense in which structuralism was originally tabled by de Saussure. I reconstruct de Saussure's view of language, link it to modern formal logic and mathematics and reveal close analogies between its constitutive principles and the principles informing the holistic and neopragmatistic view of language put forward by Quine & comp. I also indicate that this view of language is not incompatible with formal approaches to semantics.

Význam a struktura, OIKOYMENH, Praha, 1999
přepracovaná anglická verze vyšla jako Meaning and Structure (Ashgate, Aldershot,
V knize konfrontuji běžné pojetí jazyka, podle kterého je význam záležitostí vztahu slovo-věc, se strukturalistickým pohledem, podle kterého význam nemůže existovat bez toho, aby byly výrazy určitým způsobem provázány mezi sebou. Ukazuji, že takový strukturalismus není jen věcí Ferdinanda de Saussura, ale že se vyskytuje (pod jménem holismus) i v základech (post)analytické filosofie Quina, Davidsona, Sellarse a Brandoma. Ukazuji také, že není neslučitelný s formálně-logickým přístupem k významu, jaký byl rozpracován Carnapem, Montaguem a dalšími.

Doing Worlds with Words, Kluwer, Dordrecht, 1995
In this book I try to throw light on the problem of meaning and critically asses the possibilities and limitations of elucidating the nature of meaning by means of formal logic , model theory and model-theoretical semantics. The main thrust of the book is to show that it is misguided to undestand model theory metaphysically and so to try to base formal semantics on formal metaphysis; I rather urge that model-theoretical tools of analysing language should be seen as means of envisaging a semantically relevant, especially inferential structure of language.

Logika ve filosofii, filosofie v logice (Historický úvod do analytické filosofie), Herrmann a synové, Praha, 1992
Stručný a dnes již zastaralý úvod do analytické filosofie.


EDITOVANÉ KNIHY:

Logika mezi matematikou a filosofií, Filosofia, Praha, 2006
Výbor překladů textů významných logiků a filosofů logiky dvacátého století: G. H. Moore, J. van Heijenoort, W. D. Goldfarb, G. Kreisel, A. Tarski, A. N. Prior, N. Belnap, D. Lewis, H. Putnam, M. Dummett, W. V. Quine.

Meaning: the Dynamic Turn, Oxford, Elsevier, 2003
A collection of essays addressing what can be called the 'dynamic turn' and what has been undergone by many theories of formal semantics of natural language in recent decades. Based on a conference held in Prague in September 2001, the book consists of papers addressing, from various sides, the foundational questions of the dynamic theories of meaning. It includes contributions of writers who are commonly held as authorities concerning the turn, who, however, here concentrate more on the why's than on the how's of dynamic semantics.

Truth and its nature, Kluwer, Dordrecht, 1999
The book draws together contributions from analytic philosophers who analyse the concept of truth within the context established by the results of Alfred Tarski. The main focus of the majority of the contributions is on the recent debate between the 'deflationist' denigration of truth and 'inflationists' who insist that truth is a crucially deep and substantial concept.

Obrat k jazyku: druhé kolo, Filosofia, Praha, 1998
Výbor mých překladů textů současných (post)analytických filosofů: Quine, Sellars, Davidson, Goodman, Rorty, Putnam.

Co po metafyzice?, Archa, Bratislava, 1997
Překlad diskuse mezi H. Putnamem a R. Rortym o metafyzice a relativismu.

P. Tichý: O čem mluvíme? (Vybrané stati k logice a sémantice), Filosofia, Praha, 1996
Výbor překladů článků významného českého logika a filosofa P. Tichého.

Co je analytický výrok? [spoluautor S. Sousedík], OIKOYMENH, Praha, 1995
Překlady textů klíčových z hlediska diskuse o rozhraní mezi analytickými a syntetickými větami: Kant, Mill, Frege, Ayer, Wittgenstein, Malcolm, Quine, Grice & Strawson, Putnam.


PŘELOŽENÉ KNIHY:

Doxiadis, A. and Papadimitriou, C. H.: Logicomix, Dokořán, Praha, 2012
Tento neobvyklý grafický román pojednává o prvním období života Bertranda Russella a o jeho vášnivém hledání pravdy. Pronásledován tajemstvími své rodiny a neschopen ovládnout svou mladickou náruživost, propadá Russell posedlosti prométheovským cílem: chce položit logické základy pro veškerou matematiku. Během jeho strastiplné pouti za absolutní pravdou se Russellovy cesty kříží s cestami legendárních myslitelů, jako jsou Gottlob Frege, David Hilbert a Kurt Gödel, a jeho vášnivým studentem se stává velký Ludwig Wittgenstein. Ale cíl jeho původní pouti mu stále uniká. Russell se k němu však vytrvale upíná, v časech lásky i nenávisti, války i míru, dokonce i když hrozí pozřít jak jeho kariéru, tak jeho soukromý život, aby ho nakonec dovedl na samý práh šílenství.

Quine, W.V.O.: Od stimulu k vědě, Filosofia, Praha, 2002
Poslední kniha jedoho z jejvýznamnějších představitelů analytické filosofie dvacátého století. Autor se v ní soustředí na základní otázku: jak se v nás z dopadů fotonů na sítnici našeho oka, z nárazů zvukových vln na bubínek našeho ucha a z aktivací ostatních smyslových receptorů může vyvinout ten komplikovaný obraz světa, který přijímáme? Tento zdánlivě velice specifický problém dává autorovi možnost znovu rekalitulovat velká témata své filosofie: v knize tak najdeme shrnutí výsledků Quinovy snahy postavit se k filosofickým problémům způsobem, který je stroze racionální, opírá se o moderní logiku a věnuje patřičnou pozornost výsledkům moderní vědy.

Dennett, D.: Druhy myslí, ARCHA, Bratislava, 1997
druhé vydání
V této knize si Dennett klade základní otázku: co je to mysl a kdo jiný (kromě tázajícího se) ji má? Odpovídat se na ni snaží s pomocí propojování výsledků filosofie, umělé inteligence i neurobiologie. Na své fascinující intelektuální cestě pak čelí mnoha dalším, neméně vzrušujícím otázkám: Mohu vědět, co se děje v mysli někoho jiného? Co odlišuje lidskou mysl od myslí jiných živočichů? Kdyby se některým z takových živočichů zázrakem dostalo daru řeči, co bychom se od nich mohli dozvědět? Mohli by vyvinout onu dosud výlučně lidskou schopnost teoretizovat o světě, který obývají? Budou roboti, až se jim jednou dostane senzorických smyslových systémů, myslet tak jako my?

Mehta, V.: Setkání s filosofy, ARCHA, Bratislava, 1995
Zpráva amerického novináře o svých setkáních a anglickou analytickou filosofií a analytickými filosofy.

W.V.O. Quine: Hledání pravdy, Herrmann a synové, Praha, 1994
Quinova 'bilancující' kniha velice koncentrovaným způsobem shrnuje autorovy názory na jazyk, na jeho vztah ke světu a na lidské poznání, ke kterým se autor během svého bohatého filosofického života dopracoval.


ČLÁNKY:

Co dělá člověka člověkem? "Povaha" versus "potrava", Filosofický časopis, vyjde

Logic as a (natural) science, I. Sedlár and M. Blicha (eds.): The Logica Yearbook 2018, College Publications, London, vyjde

Inscrutability of reference and Quine's structuralism, F. Janssen-Lauret (ed.): Quine: Structure and Ontology, Oxford University Press, Oxford, vyjde

Carnap's Inferentialism, Schuster, R. (ed.): Vienna Circle in Czechoslovakia, Springer, Dordrecht, vyjde

Is inferentialism circular?, Analysis 78, 2018, 450-454

Davidson and Sellars on "two images", Philosophia 46, 2018, 183-192

Interpretace z pohledu filosofa: co to hledáme, když hledáme smysl [spoluautor Peregrin. J.], Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu 20, 2018, 8-17

Inferentialism: where do we go from here, O. Beran, V. Kolman & L. Koreň (eds.): From rules to meanings: New essays on inferentialism, Routledge, New York, 2018, 249-260

Laws of logic – where do they all come from? [spoluautor Svoboda, V.], P. Arazim & T. Lávička: The Logica Yearbook 2017, College Publicatioon, London, 2018, 209-221

Intensionality in Mathematics, M. Piazza and G. Pulcini (eds.): Truth, Existence and Explanation, Springer, Cham, 2018, 57-70

Diagonal arguments, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica (Miscellanea Logica) #2, 2017, 33-43

Podíl TIL na "posvětovění" české filosofické logiky, Filosofický časopis 64, 2016, 831-848

What is (modern) logic taken to be about and what it is about , ORGANON F 23, 2016, 142-161

Should one be left or right Sellarsian?, Metaphilosophy 47, 2016, 251–263

Social normativism, M. Risjord (ed.): Normativity and Naturalism in the Social Sciences, Routledge, London, 2016, 60-77

Logically incorrect arguments [spoluautor Svoboda, V.], Argumentation 30, 2016, 263-287

Normativity of meaning: a Sellarsian perspective, A. Jaume & J. Peregrin (eds.): Taula #46, 2016, 11-16

Incompatibility and inference as bases of logic, P. Arazim & M. Danák (eds.): The Logica Yearbook 2015, 2016, 157-162

Logical formalization and the formation of logic(s) [spoluautor Svoboda, V.], Logique & Analyse 233, 2016, 55-80

Inferencialismus, Filosofický časopis 63, 2015, 163-177

Logic reduced to bare (proof-theoretical) bones, Journal of Logic, Language and Information 24, 2015, 193-209

Implicitní pravidla, ORGANON F 21, 2014, 381 - 398

Logic and the pursuit of meaning, Stalmaszczyk, P. (ed.): Philosophy of Language and Linguistics: The Legacy of Frege, Russell, and Wittgenstein, de Gruyter, Berlin, 2014, 193-212
a Czech version appeared in my book 'Filosofie a jazyk'

Rules as the Impetus of Cultural Evolution, Topoi 33, 2014, 531–545

Logic and reasoning, M. Dančák & V. Punčochář (eds.): The Logica Yearbook 2013, College Publications, London, 2014, 143-160

Pravidly řízené praktiky, ORGANON F (supplementum) 21, 2014, 104-118

Současné vědecké poznatky o vnímání: voda na mlýn pragmatismu, Teorie vědy 35, 2013, 431-442

Criteria for logical formalization [spoluautor V. Svoboda], Synthese 190, 2013, 2897-2924

Inferentialism and Normativity, M. Beaney (ed.): Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 2013, 1082-1097

Odkud se berou axiomy logiky?, ORGANON F (supplementary issue 2) 20, 2013, 117-139

There is no such thing as predication, Conceptus 40/2011, 2013, 29-51

Logical form and reflective equilibrium [spoluautor Svoboda, V.], M. Peliš and V. Punčochář (eds.): The Logica Yearbook 2011, College Publications, London, 2012, 191-209

Která formule je ta pravá? (Kritéria adekvátnosti logické analýzy)) [spoluautor V. Svoboda], ORGANON F (supplementary issue 1) 19, 2012, 163-179

Semantics without meaning?, R. Schantz (ed.): Prospects of Meaning, de Gruyter, Berlin, 2012, 479-502

Člověk jako normativní tvor, Teorie vědy 34, 2012

Filosofická logika?, Filosofický časopis 60, 2012, 343-360

Kognitivní kontrarevoluce?, Filosofie dnes 4, 2012, 19-35

What is inferentialism?, L. Gurova (ed.): Inference, Consequence and Meaning (Perspectives on Inferentialism), Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2012, 3-16

Spory o realismus, Hegel a jazyk(y) matematiky, ORGANON F 19, 2012, 66-83

Inferentialism and the Normativity of Meaning, Philosophia 40, 2012, 75-97

The Normative Dimension of Discourse, K. Allan and K. Jasczolt (eds.): Cambridge Handbook of Pragmatics, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 209-225

Linguistics and Philosophy, R. Kempson, T. Fernando & N. Asher (eds.): Philosophy of Linguistics (Handbook of the Philosophy of Science 14), Elsevier, Amsterdam, 2012, 1-31

Creatures of norms as uncanny niche constructors, T. Hříbek and J. Hvorecký (eds.): Knowledge, Value, Evolution, College Publications, London, 2011, 189-198

The use-theory of meaning and the rules of our language games, K. Turner (ed.): Making semantics pragmatic, Emerald, Bingley, 2011, 183-204

Logic as based on incompatibility, M. Peliš and V. Punčochář (eds.): The Logica Yearbook 2010, College Publications, London, 2011, 158-167

The past and future of meaning, The Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication, vol. 6: Formal Semantics and Pragmatics: Discourse, Context, and Models, URL = http://thebalticyearbook.org/journals/baltic, 2011

Many-valued logic vs. many-valued semantics, unpublished, 2010

Logic and Natural Selection, Logica Universalis 4, 2010, 207-223

Inferentialism and communication: language and the code table problem, X. Arrazola and M. Ponte (eds.): LogKCA-10: Proceedings of the Second ILCLI International Workshop on Logic and Philosophy of Knowledge, Communication and Action, The University of the Basque Country Press, San Sebastian, 2010, 103-116

Brandom's Incompatibility Semantics, Philosophical Topics 36, 2010, 99-122

The Enigma of Rules, International Journal of Philosophical Studies 18, 2010, 377-394

Normative Pragmatics, L. Cummings (ed.): The Pragmatics Encyclopedia, Routledge, London, 2010, 297-300

The Myth of Semantic Structure, P. Stalmaszczyk (ed.): Philosophy of Language and Linguistics, vol. I: The Formal Turn, Ontos, Frankfurt, 2010, 183-197

Language, the world and the nature of philosophy, R. E. Auxier and L. E. Hahn (eds.): The Philosophy of Richard Rorty, La Salle (Ill.), Open Court, 2010, 225-245

Two Concepts of Validity and Completeness, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica (Miscellanea Logica) '07, 2010, 23-39

Kvaszova filosofie matematiky mezi platonismem a naturalismem, ORGANON F 17, 2010, 71-80

Inferentializing Semantics, Journal of Philosophical Logic 39, 2010, 255-274

Co je to myšlenka?, M. Petrů a kol. (eds.): Struny mysli, Montanex, Ostrava, 2009, 9-19

Inferentialism and Compositionality of Meaning, International Review of Pragmatics 1, 2009, 154-181

Inferentializing Consequence, M. Peliš (ed.): The Logica Yearbook 2008, College Publications, London, 2009, 155-168

"Filosof?? A to se nemůžete živit nějak poctivě?", Filosofie dnes 1, 2009, 65-77
http://filosofiednes.ff.uhk.cz

Myšlení a pravidla, J. Zelenka & K. Mls: KOGNICE 2008 (sborník konference), Hradec Králové, 2008, 37-49
přetištěno v D. Krámský (ed.): Kognitivní věda dnes a zítra, Bor, Liberec, 2009, 57-67

Inferentialist Approach to Semantics, Philosophy Compass 3, 2008, 1208-1223

What is *the* logic of inference?, Studia Logica 88, 2008, 263-294

Wittgenstein a pravidla našich jazykových her, R. Kišoňová, V. Vitálošová & A. Démuth (eds.): Wittgensteinovské skúmania, Schola Philosophica, Pusté Úľany, 2008, 70-84

Logic and 'nothing else', M. Peliš (ed.): The Logica Yearbook 2007, Filosofia, Prague, 2008, 111-118

Deflationism and Inferentialism, talk at the Pecs conference on Paul Horwich, unpublished, 2007

Gödel, Truth and Proof, Journal of Physics: Conference Series 82, 2007

Logical Rules and the a priori: Good and Bad Questions, J.-Y. Béziau & A. Costa-Leite (ed.): Perspectives on Universal Logic, Polimetrica, Monza, 2007, 111-122

Consequence and Inference, Kolman, V. (ed.): Miscellanea Logica: Truth and Proof, FF UK, Prague, 2006, 1-18

Lesk a bída platonistické koncepce sémantiky, M. Zouhar (ed.): Jazyk z pohĺadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy (Příloha časopisu ORGANON F), FLÚ SAV, Bratislava, 2006, 38-49

Intersubstitutivity, M. Bílková & O. Tomala (eds.): The Logica Yearbook 2005, Filosofia, Praha, 2006, 149-163

Extensional vs. Intensional Logic, D. Jacquette (ed.): Philosophy of Logic (Handbook of the Philosophy of Science 5), Elsevier, Amsterdam, 2006, 831-860

Semantics as Based on Inference, J. van Benthem et al. (eds.): The Age of Alternative Logics, Kluwer, Dordrecht, 2006, 25-36

Fregův obrat k jazyku, M. Nitzsche, P. Sousedík & M. Šimsa (eds.): Schisma filosofie 20. století, Filosofia, Praha, 2006, 29-42

Logica ludus, Nosek, J. (ed.): Hra, věda a filosofie, Filosofia, Praha, 2006, 203-211

Developing Sellars' semantic legacy: meaning as a role, P. Wolf and M. N. Lance (ed.): The Self-Correcting Enterprise, Rodopi, Amsterdam, 2006, 257-274

Meaning as an inferential role, Erkenntnis 64, 2006, 1-36

Brandom and Davidson: what do we need to account for thinking and agency, Philosophica 75, 2006, 43-59

Co je to sémantika?, P. Sousedík (ed.): Jazyk, logika věda, Filosofia, Praha, 2005, 51-62

Is compositionality an empirical matter?, M. Werning, E. Machery & G. Schurz (eds.): The Compositionality of Meaning and Content, Ontos, Frankfurt, 2005, 135-150

The Nature of Meaning: Brandom vs. Chomsky, Pragmatics and Cognition 13, 2005, 39-57
the whole volume reprinted as P. Stekeler-Weithofer (ed.): The Pragmatics of Making it Explicit, Benjamins, Amsterdam, 2008

The 'Causal Story' and the 'Justificatory Story', Boros, J. (ed.): Mind in World, Brambauer, Pécs, 2005

Is propositional calculus categorical?, unpublished, 2004

Pragmatismus und Semantik, Fuhrmann, A. and Olsson E. J. (eds.): Pragmatisch denken, Ontos, Frankfurt a M., 2004, 89-108
[in German]

Pojem interpretace v logice, M. Zouhar (ed.): Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov, VEDA, Bratislava, 2004, 9-19

Logic as 'making it explicit', L. Běhounek (ed.): Logica Yearbook 2003, Praha, Filosofia, 2004

Pragmatism and Semantics, P. Ghirardelli, Jr & J. Zabatiero (ed.): Revista Filosofia Americana, CEFA & FTSA, 2003
[in Portugese]

Other worlds (what is the use of worlds beyond the real one?), H. Rott & V. Horák (eds.): Possibility and Reality - Metaphysics and Logic, Ontos, Frankfurt a M., 2003

Meaning and Inference, T. Childers and O. Majer (ed.): Logica Yearbook 2002, Praha, Filosofia, 2003, 193-205

Dvě úrovně sémantiky, Filosofický časopis 51, 2003, 547-565

Formální zachycení kontextu, Slovo a slovesnost 64, 2003, 8-20

Proč Wittgenstein opustil traktátovskou teorii jazyka a proč bychom jej měli následovat, ORGANON F 10, 2002, 14-22

Dynamic Semantics with Choice Functions [spoluautor K. von Heusinger], H. Kamp & B.Partee (eds.): Context-Dependence in the Analysis of Linguistic Meaning, Elsevier, Amsterdam, 2002, 255-274

Metaphysics as an Attempt to Eat One's Cake and Have it, U. Mexiner (ed.): Metaphysics in the Post-Metaphysical Age, Wien, öbv & hpt, 2001, 349-357

Absolute and Relative Concepts in Logic, O. Majer (ed.): Logica Yearbook 2000, Praha, Filosofia, 2001, 71-77

TIL a hyperintenzionatita, ProFil 2, 2001

Constructions and Concepts, T. Childers & J. Palomäki (eds.): Between Words and Worlds (A Festschrift for Pavel Materna), Filosofia, Praha, 2000, 34-48

The Logic of Anaphora, T. Childers (ed.): The Logica Yearbook 1999, Filosofia, Praha, 2000, 191-205

Variables in Natural Language: Where They Do Come From?, M. Böttner & W.Thümmel (eds.): Variable-free Semantics, Secolo, Osnabrück, 2000, 46-65

Reference and Inference, K. von Heusinger & U.Egli (eds.): Reference and Anaphoric Relations, Kluwer, Dordrecht, 2000, 269-286

Co je to (Fregovská) logika?, F. Gahér (ed.): Bolzano(+150)-Frege(*150) (Logica et Methodologica, vol. VI), Univerzita Komenského, Bratislava, 2000, 49-57

'Fregean' Logic and 'Russellian' Logic, Australasian Journal of Philosophy 78, 2000, 557-575

The 'Natural' and the 'Formal', Journal of Philosophical Logic 29, 2000, 75-101

Pozoruhodné logické systémy I-IV, ORGANON F 8, 2000, 90-96, 210-217, 342-348, 460-466

Zen & the art of (Davidsonian) analytic philosophy, unpublished, 1999
(Czech version appeared in my book 'Filosofie a jazyk')

The Pragmatization of Semantics, K. Turner (ed.): The Semantics/Pragmatics Interface from Different Points of View, Elsevier, North-Hollard, 1999, 419-442

Donald Davidson: boj s 'mýtem subjektivního', Filosofický časopis 47, 1999, 191-214

Linguistics and Philosophy, Theoretical Linguistics 25, 1998, 245-264

Děláme světy jazykem?, ORGANON F 6, 1998, 40-48

Internet: dobro, nebo zlo?, Filosofický časopis 46, 1998, 5-15

What does one need when she needs 'higher-order' logic?, Proceedings of LOGICA'96, Filosofia, Praha, 1997

When meaning goes by the board, what about philosophy?, Proceedings of ANALYOMEN 2 vol. 2, de Gruyter, Berlin, 1997, 216-222

Language and its Models, Nordic Journal of Philosophical Logic 2, 1997, 1-23

Structure and Meaning, Semiotica 113, 1997, 71-88

Topic and Focus in a Formal Framework, B. Partee & P. Sgall (eds.): Discourse and Meaning, Benjamins, Amsterdam, 1996, 235-254

Dynamická sémantika a dynamická logika, ORGANON F 4, 1996, 333-348

Co člověk potřebuje, když potřebuje 'logiku vyššího řádu'?, nepublikováno, 1995
anglická verze vyšla v Proceedings of LOGICA'96

Topic, Focus and the Logic of Language, Kohlhof, I., Winkler, S. & Drubig, H.B. (eds.): Sprachtheoretische Grundlagen für die Computerlinguistic, IBM Deutschland, Heidelberg, 1995, 49-57

Structural Linguistics and Formal Semantics, E. Hajičová et al. (eds.): Travaux de Circle Linguistique de Prague I, Benjamins, Amsterdam, 1995, 85-97

Topic-focus articulation as generalized quantification, P. Bosch & R. van der Sandt (eds.): Proceedings of Focus and natural language processing, IBM Deutschland, Heidelberg, 1994, 379-387

Interpreting Formal Logic, Erkenntnis 40, 1994, 5-20

Post-analytická filosofie, ORGANON F 1, 1994, 89-108

Richarda Rortyho cesta k postmodernismu, Filosofický časopis 42, 1994, 381-402

Possible Worlds: A Critical Analysis, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics #59, 1993, 9-21

Is Language a Code?, From the Logical Point of View #2, 1993, 73-79


RECENZE:

M. Petříček: Co je nového ve filozofii , Filosofický časopis 67, 2019, 144-149

P. Olen: Wilfrid Sellars and the foundations of normativity , ORGANON F 24, 2017, 427-432

Hugo Mercier & Dan Sperber: The Enigma of Reason , ORGANON F 24, 2017, 553-558

N. Francez: Proof-theoretic semantics, ORGANON F 23, 2016, 551-555

J. Rouse: Articulating the World, ORGANON F 23, 2016, 417-426

M. Risjord: Philosophy of Social Science, ORGANON F 22, 2015, 425-428

G. Brennan, L. Eriksson, R. E. Goodin, & N. Southwood: Explaining Norms, ORGANON F 22, 2015, 262-265

J. W. Garson: What Logics Mean, Australasian Journal of Philosophy 93, 2015, 613-616

Huw Price: Expressivism, Pragmatism and Representationalism, ORGANON F 21, 2014, 272-279

Realismus, relativismus a trápení ducha: Úvahy nad knihou Tomáše Marvana: Realismus a relativismus, Filosofie dnes 6, 2014, 64-74

Restall and Russell (eds.): New Waves in Philosophical Logic, Australasian Journal of Philosophy 91, 2013, 824-826

C. Gauker: Words and Images, ORGANON F 19, 2012, 543 - 547

T. Burge: Origins of objectivity, ORGANON F 19, 2012, 114 - 122

S. Bowles and H. Gintis: A Cooperative Species, ORGANON F 19, 2012, 260-266

S. Turner: Explaining the Normative, ORGANON F 18, 2011, 405-411

A. Noë: Out of Our Heads, Organon F 18, 2011, 254-260

A. Marmor: Social Conventions, Organon F 18, 2011, 123-127

J. Wanderer: R. Brandom, ORGANON F 17, 2010, 413-418

I. Leudar and A. Costall: Against Theory of Mind, Sociologický časopis 46, 2010, 18-22

B. Weiss: How to Understand Language, Notre Dame Philosophical Reviews (http://ndpr.nd.edu/), 2010

Following the Rules of Discourse (R. Kukla and M. Lance: 'Yo' and 'Lo' + J. Heath: Following the Rules), International Review of Pragmatics 2, 2010, 118-128

W. deVries: Sellars + J. O.Shea: Sellars, Erkenntnis 69, 2008, 131-135

M. Zouhar: Podoby referencie, Filosofický časopis 53, 2005, 320-322

I. Blecha: Fenomenologie a kultura slepé skvrny, Filosofický časopis 52, 2004, 492-499

L. Valenta: Problémy analytické filosofie, Filosofický časopis 51, 2003

R. Brandom: Tales of the Mighty Dead, Erkenntnis 59, 2003, 421-424

P. Kolář: Pravda a fakt, Filosofický časopis 51, 2003, 693-697

P. Vopěnka: Meditace o základech vědy, Filosofický časopis 51, 2003, 509-513

S. Soames: Beyond Rigidity, Journal of Pragmatics 35, 2003, 923-925

S. Neale: Facing Facts, Journal of Pragmatics 35, 2003, 651-655

Hajičová, Partee & Sgall: Topic-Focus Articulation, Tripartite Structures, and Semantic Content, Journal of Pragmatics 34, 2002, 331-334

J. Dejnožka: The Ontology of the Analytic Tradition, Filosofický časopis 49, 2001, 701-706

R. Brandom: Articulating Reasons, Erkenntnis 55, 2001, 121-127

Rorty and his Critics, R. Brandom (ed.): The Philosophers Magazine #14, 2001, 57

A. Crary & R. Read, eds.: The New Wittgenstein, The Philosophers Magazine #13, 2001, 58

P. Horwich: Meaning, Erkenntnis 53, 2000, 415-422

P. Materna: Concepts and Objects, Filosofický časopis 47, 1999, 852-857

J. van Benthem & A.ter Meulen, eds.: Handbook of Logic and Language, Prague Bulletin of Mathematical Linguistics #69, 1998, 51-56

M.N.Lance & J. O'Leary-Hawthorne: The Grammar of Meaning, Erkenntnis 49, 1998, 403-409


PRACOVNÍ VERZE:

Human World

What is syntax?

Normative mindshaping and the normative niche

What is the role of logic in epistemology?