CO PO METAFYZICE?
(Hilary Putnam a Richard Rorty o realismu a relativismu)
Archa, Bratislava, 1997
 

Obsah:
Hilary Putnam: Realismus s lidskou tváří
Richard Rorty: Putnam a hrozbas relativismu
 

Předmluva překladatele:
Současná filosofie USA: analytická filosofie pod rentgenem pragmatismu

Filosofie pocházející ze Spojených států amerických u nás příliš populární není - podle zlých jazyků proto, že to žádná opravdová filosofie není. Filosofie je v USA skutečně často chápána trochu jinak, než jak je tradicí na evropském kontinentě; to ale neznamená, že by nestála za pozornost. A přitom prakticky jediným současným filosofem této země, který je v povědomí naší filosofické obce zapsán, je Richard Rorty - a z jeho prací se diskutuje především o těch, ve kterých už de facto programově přijímá "evropské" pojetí filosofie. Cesta, kterou filosofie USA od svých počátků do dneška prošla (a která nakonec dává i filosofickému úsilí lidí, jako je Rorty, jejich skutečný smysl), i problémy, které jsou v současné době filosofickou komunitou USA pociťovány jako skutečně ústřední - to vše je u nás víceméně neznámé.
První vlnou specificky amerického filosofického myšlení, objevující se na konci minulého století, je pragmatismus; to je filosofický směr, který, jak to charakterizuje jeden z jeho předních protagonistů William James (1842-1910), "odhlíží od prvních věcí, principů, kategorií a domnělých nutností a obrací se k posledním věcem, k plodům, výsledkům a faktům". Kromě Jamese přispěli k formování tohoto myšlenkového směru (u nás blízkému Karlu Čapkovi) především Charles Peirce (1839-1914) a pak zvláště John Dewey (1859-1952). Pragmatismus není filosofií, která by uspokojila někoho, kdo vidí, jak je tomu zvykem v Evropě, filosofování jako nezbytně provázené 'apokalyptickým tónem' - je to filosofie programově přízemní, filosofie podezřívavá k čemukoli, co zavání patosem, scholastičností či spekulativností, filosofie beroucí vážně všední život a 'zdravý selský rozum' s jeho všedními problémy. Není třeba dodávat, že právě tohle chápání filosofie bylo tím, co souznělo s veskrze pragmatickým duchovním klimatem Spojených států té doby.
Druhá vlna specificky americké filosofie, rozvíjející se především po druhé světové válce, probíhá ve znamení tzv. analytické filosofie, která ovšem vznikala v Evropě a do USA byla víceméně importována, jednak v důsledku útěku některých evropských filosofů přes oceán před Hitlerem (Carnap, Tarski), jednak prostě proto, že intelektuální svět USA představuje právě pro takovýto druh filosofování tu správnou živnou půdu. Jestliže tedy v první generaci analytických filosofů udávají tón Evropané - Němci Gottlob Frege (1848-1925) a Rudolf Carnap (1891-1970), Angličan Bertrand Russell (1872-1970) či Rakušan Ludwig Wittgenstein (1889-1951) - po druhé světové válce se těžiště analytické filosofie čím dál tím zřetelněji přesouvá právě do USA; a v nové generaci analytických filosofů už hrají prim Američané: Willard Van Orman Quine (1908), Wilfrid Sellars (1912-1989), Donald Davidson (1917), Hilary Putnam (1926), Saul Kripke (1940), David Lewis (1941), Daniel Dennett (1942) a další.
Podobně jako pragmatismus odmítá i analytická filosofie scholastické a spekulativní filosofování (její představitelé říkají: "metafyziku") ve jménu 'zdravého rozumu' - pro ni je ale 'zdravý rozum' podstatným způsobem určován novou vědou a především bouřlivě se rozvíjející moderní logikou a matematikou. Je to tedy myšlenkový směr, který nevidí filosofii, jak je to běžné v Evropě, jako něco, co plynule přechází v literaturu, ale spíše jako něco, co plynule přechází ve vědu. Ani popularitu tohoto filosofického směru v USA není těžké 'sociologicky' zdůvodnit - úžasný rozvoj vědy a techniky, který Spojené státy v posledním půlstoletí prožívají, si zřejmě z různých důvodů žádá filosofickou reflexi. Tradiční pragmatismus se z hlediska analytické filosofie ovšem jeví jako naivní a staromódní: jako filosofování, které možná míří správným směrem, které však (v důsledku neznalosti kvantové fyziky, počítačů a formální logiky) nemůže přinést výsledky, jež by mohly současného člověka skutečně uspokojit.
Analytická filosofie, ačkoli je jí do vínku dáván odpor k metafyzice, se ovšem brzy vyvíjí v jakýsi nový druh metafyziky - jakkoli metafyziky reflektující výsledky moderní vědy a stavějící na moderní matematice a logice. Tím se ovšem otevírá prostor pro novou pragmatickou kritiku: a to je to, s čím se ve filosofii USA setkáváme právě dnes. Hovoří se o pragmatickém obratu (části) analytické filosofie; a můžeme také hovořit o post-analytické filosofii: o verzi analytické filosofie, která sama sebe reflektuje v termínech deweyovského pragmatismu. (Nabízí se samozřejmě pohled na celou situaci v termínech hegelovské triády teze [pragmatismus], antiteze [analytická filosofie] a syntéza [postanalytická filosofie]).
Je ovšem pravda, že americká varianta analytické filosofie v sobě zárodek takového obratu nesla již téměř od samého počátku: její hlavní představitelé (především Quine a Sellars) nepřijímají logický atomismus, který určoval filosofické myšlení Russella, Carnapa i raného Wittgensteina - odmítají tuto v podstatě naivní představu poznávajícího člověka jako zobrazujícího fakta, která k němu pronikají prostřednictvím jeho smyslů. Důrazným způsobem tak zpochybňují metafyzický obrázek, ke kterému tato představa vede. Skutečné rozvrácení ortodoxní analytické filosofie však znamenala především kniha Richarda Rortyho Filosofie a zrcadlo přírody z roku 1980 - v ní se stal takový obraz poznávajícího subjektu jako 'zrcadla přírody' předmětem autorovy vášnivé kritiky. Rorty tak rozdělil analytické hnutí víceméně na dva tábory: na ty, kdo v něm spatřují proroka, který jim konečně odhalil, že král je nahý, a na ty, kdo ho naopak považují za nebezpečného sofistu, který se snaží nahradit logiku rétorikou. Vedle "extrémisty" Rortyho má ovšem post-analytické filosofické myšlení i své "umírněnější" představitele: k nejdůležitějším patří hluboký a často obtížně srozumitelný Donald Davidson (mnohými považovaný za nejoriginálnějšího současného amerického filosofa), či poněkud hyperproduktivní a názorově ne vždy stálý Hilary Putnam.
Ústředním bodem převratu, pro který připravili půdu Quine i Sellars a který Davidson, Putnam, Rorty a další rozvinuli, je myšlenka, že nahlížet svět jako něco definitivního a na člověku nezávislého, co člověk jenom 'mapuje', vede k zamlžení těch nejdůležitějších problémů, které před filosofem stojí. Jedním ze základních témat je nerozumnost snahy o takové poznání světa, které je 'absolutní' v tom smyslu, že svět odhaluje 'tak jak je z pohledu Božího oka' (tj. 'doopravdy', nezávisle na lidech) - svět je vždy světem pro nás, je vždy konstituován z toho či onoho lidského hlediska poznamenaného určitými cíli a hodnotami. (Český čtenář si zde asi nemůže nevzpomenout na husserlovsko-patočkovské téma přirozeného světa.) Chtít poznat svět, jak je 'doopravdy', bez ohledu na tyto hodnoty, je tedy podle tohoto názoru de facto nesmyslné. (A tohle vlastně není nic jiného než dávné krédo pragmatismu.) Na první pohled to ústí v relativismus; avšak Rorty a spol. si dobře uvědomují, že relativismus ve skutečnosti sám sebe vyvrací: existenci a smysluplnost 'pohledu Božího oka' totiž vlastně nemůžeme důsledně popřít - protože aby takové popření mělo skutečný, nerelativní smysl, muselo by to být konstatováno právě z nerelativního 'pohledu Božího oka'.
Postanalytičtí filosofové tak stojí před problémem, jak se vymanit z 'metafyzického realismu' klasické analytické filosofie a přitom neupadnout do fatálního relativismu; jak se vyhnout Skylle sterilní metafyziky i Charybdě prázdného relativismu. Jeden z dílčích sporů o to, kudy přesně mezi těmito dvěma úskalími kormidlovat, přináší i diskuse, jejíž překlad předkládáme v této knížce: Hilary Putnam se pokouší hodit starý, 'metafyzický' realismus (tj. realismus 'Božího oka') přes palubu tak, aby mu i přesto nějaká forma realismu zůstala; a Richard Rorty tvrdí, že to nelze - že s metafyzickým realismem jde přes palubu realismus jako takový a že jediné útočiště před relativismem nám může poskytnout něco jako 'etnocentrismus'. Snad tato diskuse českému (případně slovenskému) čtenáři naznačí, že filosofie USA nejenom je filosofie, ale že ji i stojí za to číst.
A drobnou varovnou poznámku na závěr: čtenář, kterému bude znít lichotivě obdiv, s nímž se Rorty zmiňuje o filosofech na naší straně Atlantiku - o filosofech, kteří se namísto "prázdným, scholastickým rozepřím" věnují společensky užitečnějším věcem - by, domnívám se, neměl opomenout zkušenost, kterou máme s filosofií právě my na této naší straně: totiž to, že i Skylla prázdné, 'neužitečné' scholastiky má svou Charybdu, totiž Chabrybdu posedlosti úsilím "svět nikoli jenom vykládat, ale změnit ho" - se všemi jejími důsledky.

Jaroslav Peregrin